Договiр на надання послуг

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

За даним публічним договором ТОВ «ПОЛЕКС ЕКСПРЕС» в особі директора Проценко Віктора Михайловича, який діє на підставі Статуту (надалі по тексту – «Виконавець») керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі – Клієнти) отримати послуги організації перевезень, організації доставки міжнародних експрес-відправлень, та інші супутні послуги.

Умовиданого Договору регулюють взаємовідносини Клієнта та Виконавця (разом іменовані - «Сторони»). В частині, не врегульованій цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Клієнта надати послуги з організації міжнародноїекспрес-доставки(далі – послуги) міжнародного експрес відправлення (далі -Відправлення), яке належить Клієнту, яке відправлено (відвантажено) на користь Клієнта від Вантажовідправника до вантажоодержувача/Клієнта в країну призначення Клієнта, а Клієнт зобов'язується своєчасно прийняти доставлене Відправлення та здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.

1.2. Виконавець надає Клієнту послуги на умовах Договору та згідно з Умовами надання послуг, затвердженими Виконавцем. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту зазначаються в цьому Договорі та умовах, що розміщені на сайті Виконавця (https://polex-express.com/ua) і включає (в тому числі, але не виключно наступні види послуг):

1.2.1. організацію надання адреси та контактних даних представника Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом в країні Продавця/Відправника, які Клієнт може вказувати в якості адреси та контактних даних для доставки Відправлень в країні Продавця/Відправника;

1.2.2. організацію приймання, обробки Відправлень на складі в країні Продавця/Відправника;

1.2.3. організацію доставки Відправлень зі складу в країні Продавця/Відправника в країну резиденції Клієнта;

1.2.4. організацію митного оформлення Відправлень силами Виконавця та/або третіми особами, відомості щодо яких вказані в товаро-супровідних документах, залученими Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом;

1.2.5. організацію оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору за Клієнта.

1.3. Фактом укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняття Клієнтом умов Договору вважається моментпередачі вантажу Виконавцю та/або третім особам залученим до виконання Виконавцем зобов’язань перед Клієнтом за цим Договором, або момент направлення Клієнтом розпорядження Виконавцю отримати відправлення Клієнта від третьої особи та організувати його доставку.

В момент передачі відправлення Виконавцю (направлення Клієнтом розпорядження Виконавцю отримати відправлення Клієнта від третьої особи та організувати його доставку) Клієнт приймає умови Договору та будь-яких додатків до нього,у повному обсязі без застережень та обмежень, підтверджує що він ознайомлений та погоджується з положеннями Договору, Умовами надання послуг, чинними на момент передачі відправлення для організації його перевезення, та зобов’язується їх виконувати.

1.4. Виконавець надає послуг відповідно до оформленої міжнародної експрес-накладної, у якій зазначаються такі відомості: тип послуги, інформація про відправника, інформація про одержувача, інформація про кількість вантажних місць, вага відправлення, оголошена вартість відправлення, опис вмісту відправлення, платник послуг, форма розрахунку, розрахункові строки доставки відправлення, інформація про додаткові послуги/сервіси, вартість послуг Виконавця.

1.5. Під час надання послуг за договором, Виконавець вчиняє дії, спрямовані на забезпечення ним доставки відправлень Клієнта і не зобов’язаний виконувати усні або письмові вказівки Клієнта, що суперечать даному Договору, або надані всупереч його умовам чи Умовам надання послуг.

1.6. Цей договір є публічним договором приєднання відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт підтверджує і погоджує, що даний договір укладено ним на умовах, запропонованих Виконавцем, шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Виконавцем Договору вцілому та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.

1.7. Сторони підтверджують, що на момент укладання даного договору, вони володіють належною право- та дієздатністю, що надає їм права укласти цей договір.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Обов’язки Виконавця:

2.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору, у тому числі прийняти відправленняЗамовника, забезпечити належні умови для його зберігання, організувати передачу відправлення перевізнику (перевізникам) згідно маршруту руху відправлення;

2.1.2. Повідомляти Клієнта про зміни, які виниклипід час надання послуг,у тому числі затримки доставки відправлення, перебої у транспортному сполученні тощо.

2.1.2. Відшкодувати фактично понесені збитки Клієнта за його вимогою у випадку, якщо заявлені збитки булидопущенні внаслідок помилок Виконавця.

2.1.3. Інформувати Клієнта про хід виконання надання послуг, у т.ч. шляхом розміщення інформації про стан надання послуг на сайті Виконавця https://polex-express.com/ua, шляхом направлення інформаційних повідомлень тощо.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1. Отримати винагороду за надані послуги.

2.2.2. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.

2.2.2.Відмовити Клієнту у наданні послуг, у випадку якщо відправлення містить заборонені до пересилання товари (у т.ч. щодо яких заборони діють у країнах відповідно до маршруту перевезення), товарів заборонених до перевезення згідно правил перевезення Виконавця.2.2.3. Здійснити перевезення відправлення самостійно чи залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.

2.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповіднодо Договору. Про встановлення та зміну тарифів Виконавець повідомляє Клієнта на сайті Виконавця https://polex-express.com/ua. При цьому розміщення тарифів на сайті Виконавця https://polex-express.com/ua вважається належним і достатнім повідомленням Замовника про встановлення чи зміну тарифів, направлення додаткових повідомлень не вимагається. Дія встановлених та/чи змінених тарифів на послуги Виконавця запроваджується з моменту їх розміщення на сайті Виконавця https://polex-express.com/ua, якщо не буде зазначено інше.

2.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхомрозміщення їх Сайті Виконавця https://polex-express.com/ua. Дія встановлених та/чи змінених положень Договору та Умов запроваджується з моменту їх розміщення на сайті Виконавця https://polex-express.com/ua, якщо не буде зазначено інше.

2.2.6. Відмовити або призупинити в наданні послуг у разі порушення Клієнтом покладених нанього обов’язків згідно з Договором та визначених Умовами, у тому числі якщо Клієнтом вчинено дії, що маютьознаки адміністративного або кримінального правопорушення.

2.2.7. Притримувати відправлення у випадку порушення Клієнтом умов щодо оплати послуг Виконавця, у т.ч. послуг перевезення, зберігання відправлення, інших послуг.

2.2.8. Отримувати від Клієнта компенсацію понесених збитків, внаслідок неналежного виконання Клієнтом покладених на нього обов’язків, властивостей відправлення або товарів (цінностей), які пересилаються в ньому.

2.2.9. Призупинити надання послуг у випадку виявлення під час надання послуг розбіжностей у вазі відправлення, кількості місць, об’ємній вазі відправлення до отримання від Клієнта компенсації вартості послуг відповідно до п. 4.3 Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

3.1. Обов’язки Клієнта:

3.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору та Умовами зазначеному в даному договорі та розміщеними на сайтіВиконавця до моменту укладання Договору з Виконавцем, а також змінами які вносяться Виконавцем до Договору та Умов, тарифів тощо.

3.1.2. Повідомити письмово Виконавцю інформацію про вміст Відправлення та іншу інформаціюнеобхідну Виконавцю для надання послугдо моменту укладання Договору з Виконавцем, якщо інше не обумовлено Сторонами.

3.1.3. Гарантувати Виконавцю, що Відправлення відповідає усім умовам та характеристикам, зазначеним в цьому Договорі та Умовам, зазначеним на сайті Виконавця. Завчасно повідомити Виконавця про особливі характеристики відправлення або товарів (цінностей), які пересилаються в ньому, умови зберігання, перевезення тощо.

3.1.4. Самостійно забезпечити пакування відправлення у відповідності до Умов, чи оплатити послуги Виконавця щодо пакування.

3.1.5. Передати Відправлення Виконавцю разом із усіма супровідними документами, які вимагаються відповідно до Договору.

3.1.6. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця. У випадку виявлення під час надання послуг розбіжностей у вазі відправлення, кількості місць, об’ємній вазі відправлення – компенсувати Виконавцю вартість послуг відповідно до п. 4.3 Договору.

3.1.7. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець або інший державний орган, включаючи митні служби та служби безпеки можуть відкрити та оглянути Відправлення у будь-який час, на що Клієнт надає свою повну та беззастережну згоду. Клієнт погоджується з тим, що Виконавецьможе за власним бажанням відмовитися прийняти вантаж, якщо він вважається непридатним для перевезення чи з будь-якої іншої причини.

3.1.8. Відшкодувати збитки Виконавця з перевезення та/або повернення Відправлення на склад Виконавця та/або Продавця/Відправника на будь якому етапі перевезення, які виникли як наслідок надання Клієнтомнедостовірних даних про Відправлення та/або недотримання Обов’язків зазначеним цим Договором або вказаних на сайті Виконавця.

3.1.9.Клієнт має захистити Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом від будь-яких претензій з боку третіх сторін, що зацікавлені у Відправленні, а у разі наявності таких претензій внаслідок чого Виконавець чи залучені ним треті особи понесуть збитки – компенсувати такі збитки у повному обсязі.

3.1.8. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не може розголосити детальну інформацію щодо заходів безпеки чи надати дані по перевезенню, у випадках, коли ця інформація може нашкодити інтересам Виконавця. Це також забороняє проведення аудиту на об’єктах та транспортних засобах Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, крім випадків, що передбачені законодавством України.

3.1.9. Клієнт зобов’язується забезпечити отримання відправлення його отримувачем, а у випадку відмови в отриманні відправлення, понесення Виконавцем додаткових витрат у зв’язку із зберіганням та/чи перевезенням відправлення – компенсувати такі витрати Виконавцю у повному обсязі.

3.2. Права Клієнта:

3.2.1. розраховувати на належну якість надання послуг згідно умов цього Договору.

3.2.2. отримувативід Виконавця інформацію про надання ним послуг, передбачених Договором.

3.2.3. Вносити зміни до умов перевезення відправлення, змінювати маршрут,одержувача, відповідно до вимог даного Договору та Умов.

3.2.4. Отримати Відправлення (у т.ч. одержувачем) за умов повної оплати послуг Виконавця.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання послуг за даним договором Клієнт виплачує Виконавцю винагороду, визначену цим Договором, Умовами, іншими документами Виконавця.

4.2. Вартість послуг Виконавця з міжнародної експрес-доставки зі складу в країні Продавця/Відправникав країну призначення, визначається згідно з тарифами, що встановлені Виконавцем та повідомляються/надаються Виконавцем на вимогу Клієнта, та які встановлені та діють на дату передачі відправлення Виконавцю для перевезення.

4.3. Вартість послуг за договором визначається до тарифів Виконавця та ваги відправлення, заявленої Клієнтом. Виконавець під час приймання відправлення Клієнта та у будь-який інший час, та/або треті особизалучені Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом може здійснювати перевірку ваги та/або кількості одиниць Вантажу, на предмет її відповідності заявленій. У разі перевищення заявленої ваги та/або об’єму, та/або кількості одиниць, Клієнт погоджується, що фактична вага Вантажу та/або його об’ємна вага, залежно від того, яка з них вище, має використовуватися для розрахунку вартості перевезення. При цьому Клієнт зобов’язується оплатитивартість послуг Виконавця виходячи з фактичної ваги Вантажу та/або його об’ємної ваги, залежно від того, яка з них вище, має використовуватися для розрахунку вартості перевезення протягом 2 (двох) днів з моменту виявлення вказаних розбіжностей на підставі вимоги Виконавця.

4.4. Розрахунок вартості послуг з доставки Відправлення зі складу в країні Продавця/Відправника та/або третіх осібзалучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом проводиться за фактичною вагою Відправлення в тому вигляді, в якому Відправлення доставлено на складВиконавця та/або третіх осібзалучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, тобто в упаковці від Продавця/Відправника або Виконавця, якщо останнійздійснював переупаковкуВідправлення.

4.5. У разі незгоди Клієнта з вартістю перевезення визначеною за умов наведених в п.4.3, Виконавець має право відмовити у прийнятті відправлення, а для вже прийнятих відправлень – призупинити надання послуг.

4.6. Тарифи Виконавця не включають імпортні та експортні мита, збори за митне оформлення, податки/ПДВ на послуги з перевезення, а також місцеві мита, збори та податки, що сплачуються у разі необхідності. Клієнтгарантує безумовне відшкодуванняВиконавцюта/або третім особамзалученим Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтомвищезазначені мита, збори та податки за першим зверненням у строки встановлені Виконавцем. У зв’язку із чим, загальна сума, яка підлягає сплаті Клієнтом складається з вартості послуг Виконавця та інших платежів визначених цим пунктом.

4.7. Вартість послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягають сплатіКлієнтом, розраховується в обумовленій валюті та на умовах, визначених Сторонами, та підлягає оплаті:

- для клієнтів які є резидентами України – у гривні,шляхом перерахунку визначеної вартості послуг у гривню.
- для клієнтів які не є резидентами України – у іноземній валюті.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. У випадку розгляду претензій, в т. ч. з метою визначення підстав, порядку та розміру відшкодування збитків Клієнту:

5.2.1. При міжнародному повітряному перевезенні застосовуються положення:

- Конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 року (Варшавська конвенція), зі змінами та доповненнями;

- Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28 травня 1999 року (Монреальська конвенція), зі змінами та доповненнями. При застосуванні конвенцій, положення Монреальської конвенції мають переважну силу над положеннями Варшавської конвенції.

5.2.2. При міжнародномуавтомобільномуперевезеннізастосовуютьсяположенняКонвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, підписаної в Женеві 19 травня 1956 року (Женевськаконвенція).

5.2.3. У випадку змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково автомобільним транспортом, положення конвенцій, визначенихпідпунктами5.2.1., 5.2.2., застосовуються у відповідності до виду перевезення з урахуванням передбачених конвенціями особливостей.

5.2.4. Якщо положення однієї з конвенцій, визначених підпунктами 5.2.1., 5.2.2., не застосовуються, Виконавець та Клієнт керуватимуться нормами законодавства України.

5.3. Клієнт зобов’язаний повідомляти Виконавця про будь-які випадки нестачі, втрати вантажу чи відправлення, шляхом направлення претензії Виконавцю. Усі претензії мають бути направлені Виконавцю письмово у найкоротші строки, але не пізніше ніж зазначено нижче:

5.3.1. При міжнародному повітряному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження відправлення, претензія надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання відправлення.

5.3.2. При міжнародному автомобільному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження відправлення, за умови, що такі втрата або пошкодження є очевидними, претензія пред’являється в момент прийняття відправлення, а у випадку, коли втрата або пошкодження не є очевидними - не пізніше 7 (семи) календарних днів від дня отримання відправлення, виключаючи недільні та святкові дні.

5.3.3. Претензії, що стосуються термінів доставки як при міжнародному повітряному так і при міжнародному автомобільному перевезенні, надсилаються не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати, коли відправлення передано у розпорядження Клієнта.

5.4. Претензія подається в паперовій формі та має обов’язково містити наступні дані: дата складання; номери міжнародних-експрес накладних , за якими подаються претензійні вимоги; детальні причини подачі претензії (об’єми пошкоджень та/або втрат, підміна) по кожній з міжнародній-експрес накладній, розмір претензійних вимог, підпис Клієнта. Разом з претензією Клієнт надає інвойс та банківську виписку (з печаткою банку) на підтвердження вартості та оплати Відправлення. Виконавець має право запросити у Клієнта інші документи, що потрібні для розгляду претензії.

5.5. Відповідальність Виконавця:

5.5.1. Межі відповідальності Виконавця.

5.5.1.1. Виконавець несе відповідальність за повну або часткову втрату відправлення або за його пошкодження, які сталися з моменту надходження відправлення на склад Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом в країніПродавця/Відправника до прийняття Клієнтом. Пошкодження або втрата відправлення повинні бути підтверджені в порядку, передбаченим Договором. Статус доставки відправлення, що надається кур’єрськими (поштовими) службами в країні Продавця/Відправника не підтверджує факт надходження (доставки) на склад Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом в країні Продавця/Відправника.

5.5.1.2. У разі повної втрати або пошкодження відправлення з вини Виконавця, Виконавець повертає Клієнту суму, що дорівнює його оголошеній вартості, яку Клієнт повідомляє Виконавцю, але не більше фактичної вартості відправлення, зазначеної в інвойсі. У разі повної компенсації оголошеної вартості за пошкоджене відправлення, Клієнт повертає Виконавцю відправлення, за яке було отримано компенсацію.

5.5.1.3. У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Виконавця, Виконавець повертає Клієнту відповідну частину оголошеної вартості відправлення. При цьому оцінка частини втрати відправлення проводиться Виконавцем з залученням відповідних суб’єктів, спеціалізованих організацій, про що складається відповідний акт оцінки збитків, який направляється Клієнту.

5.5.1.4. Вартість Відправлення, що підлягає компенсації, розраховується з платіжним документом на Відправлення, який надає Клієнт.

5.5.1.5. Не дивлячись на умови підпунктів 5.5.1.2.-5.5.1.4., якщо, відповідно до підпунктів 5.2.1.-5.2.4., до регулювання відносин застосовуються положення однієї з конвенцій - відповідальність Виконавця встановлюється та обмежується положеннями відповідної конвенції.

5.5.2. Крім випадків, коли положення конвенцій, визначених підпунктами 5.2.1., 5.2.2., або норми відповідного національного законодавства, згідно підпункту 5.2.4., вимагають іншого, Виконавець не несе відповідальності:

- за пошкодження відправлення, яке пересилалосябез упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям відправлення;

- за цілісність, збереженість (схоронність) відправлення або його нестачу у випадку, якщо відправлення передається Клієнту в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з пошкодженнями відправлення;

- за дотримання температурного режиму під час транспортування відправлення;

- за такі збитки як: витрати на альтеративне транспортування, втрата прибутку, моральна шкода, втрата комерційних можливостей або доходу, що були завдані внаслідок невикористання відправлення у зв’язку з будь-якою його втратою, пошкодженням або затримкою доставки;

- якщо втрата вантажу, його пошкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій, та/або інструкцій Клієнта, неотриманням чи несвоєчасним отриманням відправлення тощо;

- за шкоду, заподіяну внаслідок затримки доставки відправлення, якщо Виконавець доведе, що він, його службовці та агенти вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього чи для них було неможливо вжити таких заходів;

- у випадку донарахування Клієнту після митного оформлення відправлення та випуску відправлення у вільний обіг на митній території України, під певний митний режим, митних зборів, податків (у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, вимог нормативних документів та з інших підстав), а також у разі застосування до Клієнта сум фінансових санкцій у зв’язку із несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів;

- за збитки, понесенні Клієнтом до чи після митного оформлення відправлення, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору митних податків та зборів, а також у разі ненадання Клієнтом у повному обсязі документів та відомостей, необхідних для митного оформлення;

- за виявлення митним органом випадків здійснення Клієнтом контрабанди і інших протиправних діянь/злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у тому числі при перевірці його фінансово-господарської діяльності, і повідомлення ним свідомо недостовірних відомостей при оформленні митних або інших документів;

- за збитки понесені Клієнтом якщо вміст відправлення складався з будь–яких заборонених предметів, навіть якщо Виконавець помилково прийняв таке відправлення, але у подальшому відправлення було вилучено державними органами;

- за відмову від сплати будь-яких незаконних платежів на користь Клієнта;

- за дії чи бездіяльність Клієнта, які порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України до, під час чи після митного оформлення;

- за відмову у наданні послуг стосовно певних відправлень Клієнта або стосовно усіх відправлень Клієнта у випадку ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом всіх необхідних документів для митного оформлення, надання Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, виявлення порушення законодавства України та/або іншого застосовного законодавства з боку Клієнта, а також у разі, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність Клієнта не відповідають законодавству, можуть привести до кримінальної або інших видів відповідальності, передбачених законодавством України та/або іншим застосовним законодавством;

- за товари, придбані Клієнтом (їх якість, комплектацію, відповідність заявленим Продавцем характеристикам і т.д.);

- за терміни доставки відправлення від Продавця/Відправника на склад в країні Продавця/Відправника;

- за збереження і доставку відправлення, в разі якщо Клієнт та/або Продавець/Відправник вказав неповну або недостовірну інформацію: відсутній опис Товару, не зазначена або свідомо занижена вартість товару, адреса складу в країні Продавця вказано неправильно, з помилкою або зазначений не повністю, будь то з вини Клієнта або Продавця, і т. д.

- за дії митних органів України та країни Продавця/Відправника або інших уповноважених органів у випадках порушення Клієнтом умов Договору та/або Умов;

- у випадку нарахування Клієнту митних податків, зборів за результатами підсумовування вартості товарів згідно п. 6.7.

- за терміни доставки відправлень, а також нарахування Клієнту митних податків / зборів країною призначення, якщо адреса доставки, надана Виконавцем, не збігається з країною місцезнаходження (фізична або юридична адреса) Продавця/Відправника у якого Клієнт придбав або замовив товар.

5.5.3 Виконавець в жодному разі не відповідає за кількість та/або вміст Вантажу, зазначеного Клієнтом, якщо під час передачі Відправлення для транспортування Виконавцю товари було завантажено в контейнер/трейлер та/або на піддонах, та/або упаковано таким чином, що кількість одиниць товару та/або вміст Відправлення не було можливим перевірити, або під час здійснення завантаження Виконавцем таку перевірку не можна було провести та/або така перевірка могла спричинити затримку транспортування, у кожному випадку на власний розсуд Виконавця.

5.5.4. Відповідальність Виконавця за збереження відправлення припиняється з моменту його видачі Клієнту.

5.5.5. Відповідальність Виконавця за збитки внаслідок затримки доставки відправлення не може перевищувати розміру вартості перевезення.

5.6. Відповідальність Клієнта:

5.6.1. Клієнт відповідає за всі негативні наслідки які призвели до втрати чи пошкодження відправлення (розбиття відправлення, поломку, деформацію та ін.) у т.ч. у разі використання Продавцем/Відправником неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки відправлення) та/чиза відсутності спеціального маркування.

5.6.2. У випадку, якщо передане Продавцем/Відправником відправлення містило отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Клієнт несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з в відправленням Клієнта і постраждали/були втрачені внаслідок дії вказаних негативних факторів.

5.6.3. У разі застосування до Виконавця або до його посадових осіб фінансових санкцій, штрафів, інших видів фінансової відповідальності, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України, у зв’язку з наданням Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Клієнта, а також у зв’язку з несвоєчасним наданням Клієнтом необхідних для декларування документів та інформації, Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця, або сумі штрафу, накладеного на посадову особу Виконавця, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або його посадових осіб.

5.7. Якщо під час видачі відправлення Сторонами буде виявлено пошкоджене відправлення або нестачу товару (Відправлення), в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту відправлення всередині упаковки покладається на Продавця та/або Клієнта.

6. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

6.1. Відправлення, які перетинають державні кордони, можуть підлягати митному оформленню. Клієнт несе відповідальність за те що пересилання Відправлень проводиться згідно з усіма митними нормативними вимогами в країні відправника, країні Одержувача, за надання всієї документації та інформації, необхідної для митного оформлення, за достовірність, точність і повноту наданих даних і зроблених заяв щодо товарів і митного оформлення вантажу.

6.2. Клієнт за власний рахунок і самостійно забезпечує/контролюєвідповідність Відправлення для міжнародного перевезення критеріям допуску для ввезення в країну призначення згідно із застосовним законодавством, а також дотримання всіх вимог щодо ліцензій і дозволів (якщо такі вимоги встановлені відповідним законодавством).

6.3 Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу Клієнта в одному відправлені, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 100 євро, оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків, та якщо сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 150 євро оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 100 євро та 150 євро відповідно.

У випадку якщо фактурна вартість відправлення визначена у доларах США чи іншій валюті, перерахунок вартості проводиться на дату прибуття відправлення на склад Виконавця.

6.4. Клієнт надає Виконавцю право від його імені здійснювати митне оформлення придбанихним товарів і погоджується з передачею для цих цілей його персональних даних та документівмитним та іншим державним органам, а також третім особам, яких Виконавець залучає з метоюнадання послуг за Договором.

6.5. Без сплати митних платежів здійснюється доставка товарів, призначених для особистогокористування, які не мають комерційного характеру, сукупна вартість яких на момент перетинувідправленням митного кордону України не перевищує суму безмитного ввезення (від одногоПродавця/Відправника на одного Клієнта в одному відправленні), що вказана у п. 6.3 Договору.

6.6. Якщо вартість товарів, що містяться у відправлені, на дату перетину митного кордонуУкраїни перевищує суму безмитного ввезення, Виконавець від імені Клієнта, сплачує відповіднімитні платежі, податки та митно-брокерські послуги на суму перевищення. При цьому Клієнт погоджується та зобов’язується сплатити Виконавцеві такі додаткові витрати у повному обсязі.

6.7. Митний орган для цілей оподаткування може підсумовувати вартість:

- товарів, що пересилаються від одного Продавця/Відправника на одного Клієнта по одному товарно-транспортному документі (в одному відправленні);

- товарів/відправлень, які прибули на ім’я Клієнта на митницю протягом однієї доби (незалежно від одного або декількох Продавців/Відправників).

Якщо загальна вартість таких товарів перевищує суму безмитного ввезення що вказана у п. 6.3 Договору, при їх митному оформленні здійснюється нарахування митних зборів та ПДВ на суму перевищення.

6.8. Для визначення (або перевірки) вартості товарів, що знаходяться у Відправлені, митні органи можуть приймати до уваги вартість, зазначену в чеках, на ярликах, а також актуальну вартість аналогічних товарів у відправника (зокрема але не виключно в інтернет-магазині), де Клієнт здійснив покупку.

6.9. Для підтвердження дійсної вартості товарів Клієнт може за вимогою Виконавця надати Виконавцю додатковідокументи: банківські виписки, листи підтвердження оплати з інтернет-магазину, виписки з особистого кабінету та ін.

6.9.1. Якщо митними органами буде виявлено, що Клієнт помилково чи навмисне вказавзавищену або занижену вартість товарів, що містяться у відправлені, на дату перетину митногокордону України, Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуг з митного оформлення таких відправлень або, за розпорядженням Клієнта, Виконавець здійснює митне оформлення таких відправлень згідно первісної вартості, що спочатку підтверджена належним чином оформленими документами.

6.10. Крім того, від Клієнта може вимагатися додаткова інформація для отримання дозволу від інших органів контролю в країні призначення, перш ніж Відправлення буде доставлено отримувачу. Тривалість митногооформлення Відправлень, що містять товари чи продукти, вільний обіг та допуск яких на територію регулюються кількома державними структурами в інших країнах призначення (наприклад, місцевими держструктурами, відповідальними за регулювання в таких галузях, як безпека продуктів харчування, суспільна охорона здоров’я, фармацевтична й медична продукція, фітосанітарний і ветеринарний нагляд, телекомунікації та інше електронне обладнання, а також подібні їм структури), може бути збільшена понад строки які були попередньо повідомлені Клієнту.

Плата будь-яких зборів та платежів пов’язаних із пересиланням Відправлень до країн, ввезення до яких заборонено, та їх повернення звідти сплачується Клієнтом.

7. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ

7.1. Міжнародна експрес-доставка відправлення здійснюється по всій напрямках, які погоджені Сторонами.

7.2. Про запланований строк доставки відправлення Виконавець повідомляє Клієнта. Виконавець докладає всіх зусиль для доставки відправлення в найкоротші терміни.

Затримки в доставці відправлень можливі внаслідок непередбачених та / або не залежних від Виконавця обставин,зокрема, через затримку митного оформлення відправлення органами країни Продавця/Відправника або митними органами України,відміною рейсу авіакомпанії перевізника, технічні збої в системі Продавця/Відправника та/або Виконавця та ін.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за порушення строку доставки відправлення, якщо:

- Клієнт не забезпечив умов для отримання Відправлення від Виконавця та/або третіх осіб залучених до виконання обов’язків Виконавця перед Клієнтом;

- Клієнт не надав або невчасно надав інформацію або документи у відповідності до п.3.1.2, та п.6.9.

7.4. Відправлення може бути витребуване (прийняте/забране) Клієнтом впродовж строку визначеного цим Договором чи іншого строку, обумовленого з Виконавцем.

7.5. Клієнт підтверджує, що відсутність будь-яких дій з його боку стосовно відправлення протягом обумовленого строку свідчить про те, що Клієнт відмовився від права власності на зазначене відправлення на користь Виконавця згідно ст. 347 Цивільного Кодексу України. Виконавець набуває право власності на зазначені відправлення у відповідності до ст.336 Цивільного Кодексу України.

7.6. Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитисяневитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг.

7.7. Відправлення передається Клієнту після повної оплати послуг Виконавця і компенсації сплачених митних зборів, податків та митно-брокерських послуг, якщо такі підлягають сплаті.

7.8. Зобов'язання Виконавця вважається виконаним в момент фактичної передачі відправлення Клієнту.

7.9. При отриманні відправлення Клієнт зобов'язаний перевірити цілісність отриманогоВідправлення до моменту підписання накладної. Факт підписання Клієнтом накладної без зауважень свідчить, що у Клієнта відсутні будь-які зауваження щодо стану відправлення, відправлення вручено йому в належному стані.

7.10. У разі, якщо цілісність упаковки порушена або її зовнішній вигляд дає підстави вважати,що товар всередині відправлення пошкоджений, Клієнт в присутності представника Виконавцязобов'язаний відкрити відправлення та скласти акт прийому, в якому вказати весь перелік вкладених товарів, а також опис їх стану і пошкоджень. Акт повинен бути складений в двох примірниках (поодному для кожної зі сторін) і підписаний представниками обох сторін. Не складання акту прийому з описом пошкоджень в момент отримання відправлення позбавляє Клієнта права звертатися зпретензіями до Виконавця.

7.11. Якщо Виконавцем помилково видано Клієнту Відправлення, замовником (власником)якого є інша особа, Клієнт повинен якнайшвидше повернути таке Відправлення Виконавцю. Впротилежному випадку Виконавець залишає за собою право звернутися до правоохоронних органівіз заявою про вчинення дій, що мають ознаки кримінального правопорушення згідно ст. 193 Кримінального Кодексу України - "Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна,що випадково опинилося у неї".

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності в момент та за умов зазначених в п.1.3.

8.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором та умов зазначених в п.7.8. та п.7.9. Строк дії Договору може бути продовжений на кожен наступний календарний рік, якщо жодна Сторона письмово не повідомить про його припинення іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Претензії, що можуть виникнути з цього Договору, мають бути пред'явлені протягом 3-х місяців після виникнення підстав для їх пред'явлення, якщо даним договором не передбачені інші строки для направлення претензій.

9.4. Документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту Відправлення, складені без участі уповноваженого представника Виконавця та/або третіх осіб залучених Виконавцем для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Даним договором Виконавець як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє про включення добровільно наданих ним Клієнту власних персональних даних та персональних даних працівників до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Клієнта.

10.2. Підписуючи даний договір Клієнта, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно щодо обробки персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.3. Метою обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів Клієнта є встановлення господарських відносин із контрагентами, забезпечення збереження конфіденційної інформації про контрагентів, систематизація та прискорення і покращення надання послуг контрагентам, забезпечення системного підходу до обробки документів, підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, фінансової, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань здійснення господарських операцій з контрагентами, реалізація інших відносин, які вимагають обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів, що виникають під час здійснення Товариством господарської діяльності.

10.4. Для досягнення мети обробки до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Клієнта можуть бути включені наступні персональні дані:

- особисті відомості (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; вік; стать тощо);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- номери засобів зв’язку, факсу, адреса електронної пошти;

- місце знаходження за державною реєстрацією;

- відомості про державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця;

- відомості про сплату єдиного податку;

- відомості про сплату фіксованого податку;

- відомості про реєстрацію платником податку на додану вартість:

- індивідуальний податковий номер; серія, номер, дата початку дії

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- відомості про наявність дозвільних документів (ліцензії, дозволи,сертифікати тощо);

- основні види діяльності;

- відомості про банківські рахунки;

10.5. Доступ до персональних даних Клієнта та працівників Клієнта, що включені до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Клієнта, третіх осіб дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.6. Виконавець не вимагає повідомлення про поширення (передачу третім особам) своїх персональних даних та персональних даних працівників Виконавця.

10.7. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує повідомлення його Виконавцем про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних.

11. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. У випадку, якщо одна із Сторін виявиться не в змозі повністю чи частково виконати свої зобов'язання по цьому Договору в результаті революції, стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів, змін у законодавстві і дій органів влади, централізованого вимикання електроенергії або інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, строки виконання зобов'язань подовжуються на відповідний період дії таких обставин. При цьому Сторони звільняються від відповідальності.

11.2. Настання форс - мажорних обставин та період їх дії підтверджується Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними відділеннями.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ«ПОЛЕКС ЕКСПРЕС»

Юридична адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 33.

Фактична адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 33.

Р/р 26005052237696 в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 351533

IBAN UA 463515330000026005052237696

Код ЄДРПОУ 38158394

Є платником податку на загальних підставах.

Директор В. М. Проценко